Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai Hệ thống quản lý đấu thầu điện tử

news

Từ ngày 10/01/2019, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chính thức triển khai “Hệ thống quản lý đấu thầu điện tử trên Internet” cho việc mời thầu mua sắm thay cho các hình thức trước đây.

Hệ thống quản lý đấu thầu điện tử trên Internet tích hợp với hệ thống quản lý dự án sẽ có các ưu điểm, như: Thông tin về Hồ sơ mời thầu, thời điểm đóng thầu, mở thầu sẽ công khai cho tất cả các Nhà thầu ở cùng thời điểm. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ được xem là không hợp lệ, dù với bất kỳ lý do nào; Trước thời điểm mở thầu, hồ sơ Dự thầu của Nhà thầu được mã hóa toàn bộ ở mức cao nhất để không ai đọc được cho đến lúc mở thầu; Quá trình Mời thầu, làm rõ Hồ sơ mời thầu là minh bạch cho toàn bộ các Nhà thầu tham gia gói thầu.

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý đấu thầu điện tử trên internet nhằm nâng cao tính minh bạch, công bằng và tạo điểu kiện tốt hơn cho các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp làm việc với Hòa Bình.

Xem thêm thông tin về “Hệ thống quản lý đấu thầu điện tử trên Internet” tại đây

Tin liên quan